• English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)
International Monetary Relations: A Review of New Textbooks

Author: Igor O. Nesterov

Abstract:

Rapid development of international financial relations in recent decades dictates the need to regularly advance the scientific knowledge in this field. The 2015 saw the publication of two new textbooks devoted to the issues of international monetary relations and international finance. The article presents a brief review of these books.

Keywords: international monetary relations; international monetary system; international finance

For citation:

Nesterov I. O. Mezhdunarodnye valyutno-kreditnye otnosheniya: korotko o novykh knigakh [International Monetary Relations: A Review of New Textbooks]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2016, no. 2 (64), pp. 161–166.